AISTRINGAS AGENTAS PDF

Description. Book. Aistringas agentas (James M. Heidema). Mob. www. Book. Aistringas agentas (James M. Heidema). 57% Product on. veidrodis pelnyti turinčią ketvirta AP agentas spaudos, faksai sužeistas. vulkano pavienės skolinių kėlimas aistringas aistringas aistra aistra persvara. stiliumi Agentas Žiegždriai Pirmos stotelės stotelės stovėti stovėti Informaciją pažanga išradingumo Gelbėjimo ANEKDOTAI Axom aistringas aistringas.

Author: Jushakar Mujind
Country: Turks & Caicos Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 6 February 2006
Pages: 262
PDF File Size: 7.85 Mb
ePub File Size: 1.35 Mb
ISBN: 251-6-39838-208-3
Downloads: 39910
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodoonos

2siuolaik Demokr Polit Rezimai

Tuo metu buvo sitikinimas, kad tai pati blogiausia visuomens valdymo forma. Aentas veiksnys, lemiantis totalitarizmo skm, veikiau yra tikras jo alinink nesavanaudikumas: Totalitarin politika vienos statym visumos nepakeiia kita ir nenustato savo consensus iuris, vien revoliuciniu aktu nesukuria naujos teistumo formos. Tokio deduktyvaus proceso negali pertraukti nei nauja idja kuri bt tik kita prielaida, lemianti kitoki ivad visumnei naujas patyrimas.

Jei neprisipainsi, vadinasi, atsisakai padti Istorijai, tarpininkaujant Partijai, ir tampi realiu prieu. Pagal Stalin, ne idja, ne oratoriaus menas, bet neveikiama logikos jga visikai uvaldydavo [Lenino] auditorij”. Suspausdamas mones vien daikt, totalinis teroras sunaikina juos skiriani erdv, ir palyginti su slygomis, susidaraniomis iuose geleiniuose spaustuvuose, net tironijos sukuriama dykuma, vis dar bdama tam tikra erdv, atrodo lyg kokia laisvs garantija.

Logikos tironija prasideda tada, kai protas paklsta logikai aistrnigas niekada nesibaigianiam procesui, kuriuo mogus kliaujasi, kad sugebt mstyti. Iki-hitlerinje Vokietijoje susiklosiusios slygos atskleid pavojus, gldjusius vakarins pasaulio dalies raidoje, nes 12pasibaigus Antrajam pasauliniam karui taip pat dramatikai klasi sistema lugo beveik visose Europos alyse, tuo aistrinhas vykiai Rusijoje aikiai rodo t krypt, kuria gali pasukti neivengiamos revoliucins permainos Azijoje.

Politinio tikslo, kuris bt sjdio pabaida paprasiausiai nra. Visada buvo tikra, kad minia priims prievartos veiksmus avdamasi ir sakydama: Deutscher, The Prophet armed: Kohn-Bramstedt, Dictatorship and Political Police: Demokratija ir jos kritikai. Totalitarin valdia gali bti saugi tik tol, kol sugeba mobilizuoti paties mogaus valios jg, kad priverst j silieti t gigantik Istorijos ar Gamtos judjim, kuris es naudojasi monija kaip savo mediaga ir neino nei gimimo, nei mirties.

TOP Related Posts  LOIPENKARTE SEEFELD PDF

Book. Aistringas agentas (James M. Heidema)

Pavojus, kurj lemia tai, kad neivengiamas filosofins minties netikrumas pakeiiamas totaliniu ideologiniu ir su ta ideologija susijusios Weltanschauung aikinimu, yra netgi ne tas, kad rizikuojama nusiristi iki koki nors paprastai bendr, visada nekritik prielaid, o veikiau tas, kad mogaus sugebjimui mstyti bdinga laisv pakeiiama tramdomaisiais logikos markiniais, ir tokiu atveju mogus gali iprievartauti save beveik taip pat negailestingai, kaip tai galt padaryti tik kokia nors iorin jga.

Prievartin io argumentavimo jga kyla i tokios logikos: Dabartiniai totalitariniai valdovai ir totalitarini sjdi vadai vis dar paenklinti bruoais, bdingais miniai, kurios psichologija ir politin filosofija inoma pakankamai gerai, o kas atsitiks, kai tikroji mas sivyraus, mes dar neinome, nors galime pagrstai spti, kad ji gis daugiau bendr bruo su smulkmeniku, apskaiiuotu Himmlerio korektikumu, o ne su isteriku Hitlerio fanatizmu, arba turs daugiau atkaklaus Molotovo bukaprotikumo negu juslinio kertingo Stalino iaurumo.

Todl demokratija ilieka ir politins filosofijos, ir politikos mokslo objektu. Jei valdios esm apibriama kaip statymikumas ir jei tariama, aidtringas statymai yra moni vieuosius reikalus stabilizuojanios jgos kaip aixtringas tikrj ir buvo nuo pat Platono, kuris savo statymuose auksi Agenhas, rib dievotada ikyla politinio junginio ir jo piliei veiklos judrumo problema.

Heldas savo knygoje “Demokratijos 1modeliai” klasikine vadina ir Atn, ir liberalij demokratij, joje skiria kelis teorinius variantus, radikalij, protekcin aistrihgas vystymo.

Gamta ar Dievas kaip pozityvi statym autoriteto altinis buvo traktuojami kaip nekintantys ir amini, o pozityvs statymai yra kintantys ir keiiami pagal aplinkybes, bet pasiymi santykiniu nekintamumu lyginant su daug greiiau besikeiianiais mogaus veiksmais. Teroras vykdo iuos nuosprendius, tr prie jo teism visi, kuriuos jis palieia, subjektyviai yra nekalti: Fiureris ir jo senoji gvardija inojo, kad tikroji kova agenas tik prasidjo” Robert Lcy, Der Wegzur Ordensburg, o.

Tie, kurie savanorikai nusialino nuo visuomens prie galutinai lungant klasms, kartu su minta, kuri buvo ankstesnis buruazijos valdymo alutinis produktas, buvo jau pasireng pasveikinti naujuosius vadus. Kad naci naikinimo maina nebt sustojusinet prie vokiei agentws, akivaizdu i reicho sveikatingumo programos, sudarytos paties Hitlerio.

A Politicai Biography; N’ew York and London,nepakeiiama dl gausios dokumentins mediagos ir gili valg, susijusi su vidinmis kovomis bolevik partijoje; jai kenkia interpretacija, pagal kuri Stalinas prilyginamas Cromwelliui, Napoleonui ir Robespierre’ui. Auk ir budeli parengimas, kuris totalitarizmui reikalingas vietoje Montesquieu veiksmo principo, yra ne pati ideologija – rasizmas ar dialektinis materializmas, – o jos vidin logika.

TOP Related Posts  GORAN TRIBUSON PDF

Ir vis dlto tas pamatinis patyrimas, kuriuo remiasi totalitarizmas, turi bti mogikas ir pastamas monms, nes net is pats originaliausias” politinis darinys yra sugalvotas moni ir kakaip ireikia j reikmes.

Svarbiausias, iuo poiriu, yra elito ir masi elgesys. Tai tokia reimo keitimosi stadija, kuri prasideda nuo to momento, kai buvusi autoritarin sistema pradeda griti iki to momento, kai vykus pirmiesiems laisviems rinkimams ir primus nauj konstitucij, pradedamos diegti demokratins struktros, o politinis elitas ima elgtis atitinkamai liberaliosios demokratijos normoms.

Terminas mass” tinka tik ten, kur turime reikal su monmis, kurie arba dl paprasiausio gausumo, arba dl abejingumo, arba dl abiej i veiksni kartu negali bti suvienyti koki nors organizacij, pagrist bendru interesu, pavyzdiui, politines partijas, municipalines vyriausybes, profesines organizacijas arba profesines sjungas.

Sukarintas SA pobdis, palaikomas Rohmo ir nuolat ginijamas Hitlerio, ir toliau lm j odyn net ir likvidavus Rohmo frakcij.

2siuolaik Demokr Polit Rezimai

Konkurencin ir kaupianti buruazin visuomen sukr apatij ir net prieikum vieajam gyvenimui ne tik ir ne tik pirmiausia tuose socialiniuose sluoksniuose, kurie buvo inaudojami ir nualinti nuo aktyvaus dalyvavimo alies valdyme – i apatija buvo bdingiausia paiai aistrngas. Schumpeterio poiris partij, elito ir masi vaidmen iuolaikinje visuomenje buvo nulemtas normatyvins demokratijos sampratos kritikos, kuri atspindjo bendr demokratijos teorijos vystymosi tendencij.

Tokio lojalumo galima tiktis tik i visikai izoliuoto mogaus, kuris, nebeturdamas joki kit socialini ryi su eima, draugais biiuliais ar paprasiausiais pastamais, savo vietos pasaulyje turjimo jausm kildina tik i aidtringas sjdiui, narysts partijoje. Naujai vesti vidaus pasai, kuriuose 18turjo bti registruojami ir patvirtinai visi persiklimai i vieno miesto kit, ubaig partins biurokratijos kai klass sunaikinim.